Foreningen

Line

Nordjysk Astronomisk Forening for Amatører er en forening for astronomisk interesserede i hele Nordjylland. Foreningen er upolitisk, og optager alle med interesse for astronomi. Foreningen blev stiftet i 1972 af en håndfuld astronomientusiaster, der var overbeviste om, at der ville være basis for at danne en lokal astronomisk forening, den første i landet. Der findes i dag ca. 12 lokalforeninger i Danmark. NAFA har med tiden vokset sig stor, og har mange aktiviteter at byde på.

Kontaktoplysninger

Bestyrelse Navn Telefon E-mail Valgt På valg
Formand og bibliotekar Torben Christensen 42 21 32 04 Jan 2023 Jan 2025
Kasserer Svend Petersen 98 14 12 66 Jan 2024 Jan 2026
Sekretær Ove Kristensen 22 51 60 16 Jan 2023 Jan 2025
Bygningsinspektør Poul Hansen 98 13 31 51 Jan 2024 Jan 2026
Mogens Meyer 50 36 42 87 Jan 2024 Jan 2026
  Thomas Dahl Mackenhauer   Jan 2024 Jan 2026
Medieredaktør Joachim Mikkelsen   Jan 2023 Jan 2025
Øvrige
Reservation af observatoriet
Mekanik og computer hardware Svend Petersen
Webmaster Morten Olsen

Kontingent

Kontingentet for medlemskab af NAFA er 300 kr. for året 2023.

Indbetales i januar eller februar på konto Spar Nord Bank 9236-4587604626
Husk at angive dit navn og din adresse

Nye medlemmer, som tilmelder sig i sidste halvår, betaler halvt kontingent for dette.

Indmeldelse

Du kan blive medlem af NAFA på denne side.

Privatlivspolitik

Du kan læse mere om NAFAs privatlivspolitik på denne side.

Æresmedlemmer af NAFA

Hans H. Christensen †
Ole Fastrup
Svend F. Hansen †

Bogliste

Liste over bøger, der kan lånes fra NAFAs bibliotek, kan ses på denne side.

Mailliste

NAFA har ikke offentlig medlemsmailliste, men relevant post kan evt. formidles ved henvendelse til bestyrelsen.

Formandsberetninger

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Line

30. januar 2019

Vedtægter for NAFA

§1

Foreningens navn er "Nordjysk Astronomisk Forening for Amatører", forkortet NAFA. Hjemsted for foreningen er Aalborg.

§2

Foreningens formål er at samle astronomisk interesserede og virke for udbredelse af kendskabet til astronomi, samt i fællesskab at medvirke til udforskningen af verdensrummet på amatørbasis.

§3

Foreningen er upolitisk og optager alle interesserede.

§4

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år i januar måned.

Indkaldelsen skal ske skriftligt som elektronisk medie og med mindst 14 dages varsel. Forslag som ønskes behandlet, skal sendes til formanden senest 5 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning.
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelse, intern revisor og suppleanter.
  6. Fastsættelse af kontingent.
  7. Eventuelt.
Sekretæren skriver referat.

Bestyrelsen skal bestå af mindst 5 og højest 7 medlemmer, som tillige med 2 suppleanter til bestyrelsen hver vælges for 2 år.

Efter valg af bestyrelse og suppleanter hertil, vælger generalforsamlingen 1 intern revisor og 1 revisorsuppleant.

Genvalg kan finde sted til hver post.

Alle afgørelser på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed (jf. dog §8 og §9), og ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen finder skriftlig afstemning rimelig i det pågældende tilfælde.

§5

Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen og betales efter opkrævning indenfor den efterfølgende måned. Nye medlemmer betaler ved indmeldelsen. Ved indmeldelse i 2. halvår betales halvt årskontingent for dette. Æresmedlemmer er kontingentfri.

§6

Foreningen ledes af en bestyrelse, der konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen kan til løsning af særlige opgaver nedsætte specielle udvalg.

Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for anbringelse af foreningens midler, som udover en mindre disponibel kassebeholdning skal anbringes i et dansk pengeinstitut. Kassereren har ansvaret for, at disse regler følges, og kan tegne foreningen i daglige økonomiske forhold.

§7

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes såfremt bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne ønsker det. Disse skal senest 30 dage før tidspunktet for den ønskede generalforsamling indsende den ønskede og af alle rekvirenter underskrevne dagsorden til formanden. Bestyrelsen har herefter pligt til at arrangere generalforsamlingen med sædvanligt varsel (mindst 14 dage).

§8

Ændring af foreningens vedtægter kan kun ske på en generalforsamling og kræver, at mindst 2/3 af samtlige fremmødte medlemmer stemmer for.

§9

Foreningen kan kun opløses på en ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt med mindst 14 dages varsel. Dagsordnen skal kun indeholde dette punkt. Opløsningen af foreningen kan ikke finde sted i månederne juni, juli, august og september, og foreningen kan kun opløses, hvis mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsningen. Opløses foreningen, overdrages dens midler ved seneste bestyrelses foranstaltning til en anden almennyttig astronomisk forening, gerne i Nordjylland.


Vedtaget på ordinær generalforsamling afholdt den 25. januar 1993, og senest ændret på ordinær generalforsamling afholdt den 29. januar 2019.

Top