Halvtredsårsjubilæet i 1947

----

Luplau Janssen beskrev observatoriets virke gennem de første 50 år i det af ham selv udgivne tidsskrift Urania.

HN


U R A N I A

Populært astronomisk Tidsskrift

Danske Amatørastronomers Organ

Redigeret af Magister C. Luplau Janssen, Urania Observatoriet


4. Aargang Juli 1947 Nr. 10


Uraniaobservatoriet gennem 50 Aar.

[Siderne scannes ind snarest]

125


126

127


128

129


130

131


132

Nicolaus Koppernikus

Nicolaus Koppernikus
(1473-1543).   »Urania«, Populært astronomisk Tidsskrift, udkommer 12 Gange aarligt. Abonnement, der er bindende for et Aar, koster 7 Kr. for et helt Aar og 4 Kr. for et halvt Aar. Løssalgspris 85 Øre. Til Skandinavien og øvrige Udland: Ovennævnte Priser + gældende Tryksagsporto.

   Abonnement tegnes i Tidsskriftets Ekspedition: Handelskonsulent F. M. Thordarson, H. D., Nørrebrogade 229. Telefon Taga 7882, hvortil alle Henvendelser om Forsendelse, Abonnement, Annoncer o. lign. bedes rettet.

   »Urania«'s Redaktion: Mag. scient. C. Luplau Jansen, Uraniaobservatoriet, Dr. Olgas Vej 25, Kbh. F. Telf. Gothaab 2366 (bedst Kl. 17-18).

   Alle Henvendelser vedr. Tidsskriftets Indhold, Manuskript, Forespørgsler etc. bedes rettet til Redaktionen.


PETERSEN & NIELSEN
KØBENHAVNRetur!

----

Valid XHTML 1.0 Transitional

Opdateret den 16.08.2006